detentie

EPIcare

Gezondheidszorg in de .Be gevangenissen

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Verenigde Naties, 1948) en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (Raad van Europa, 1950) vormen de basis van het recht op lichamelijke en geestelijke integriteit: het recht van elkeen (dus ook van gedetineerden) op de hoogst bereikbare gezond-heidszorg.

Het recht van de gedetineerden op gezondheidszorg gelijkwaardig aan de zorg verstrekt in de samenleving kwam tot stand onder impuls van de Verenigde Naties (1982), hierin gevolgd door de Raad van Europa. In meerdere Europese landen werd de gezondheidszorg in de gevangenissen intussen overgedragen aan de overheden belast met de algemene gezondheidszorg.

Jaarlijks worden (meer dan) 18.000 personen in een Belgische gevangenis opgesloten; de helft daarvan korter dan 2 maanden. De gemiddelde dagpopulatie bedraagt +11.500 gedetineerden (1 per 1.000 inwoners). Wie in een gevangenis wordt opgesloten valt uit de sociale zekerheid (geen recht op werkloosheidsuitkering en gewaarborgd inkomen) en uit de ziekteverzekering (geen terugbetaling van geneeskundige en tandheelkundige verzorging). De Minister van Justitie met de Penitentiaire Gezondheidsraad als adviserend orgaan, is de inrichtende macht van (kosteloze) medische zorg ($) .

De Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechts-positie van de gedetineerden voorziet het recht op gezond-heidszorg die GELIJKWAARDIG is met de gezondheidszorg in de vrije samenleving.

De Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen (DGzG) wil in overeenstemming met (inter)nationale standaarden en de patiƫntenrechten(wet), met respect voor de medische ethiek en de deontologie en met bijzondere aandacht voor het medisch geheim en de professionele onafhankelijkheid van de zorg-verleners, instaan voor een gezondheidszorg aangepast aan de specifieke noden van de gedetineerden (equity of outcome).

 

($) De integratie van de gezondheidszorg voor gedetineerden in de algemene gezondheids-zorg bestaat actueel enkel uit een gedeeltelijke financiƫle tussenkomst van het RIZIV.