EPIcare

Gezondheidszorg in de .Be gevangenissen

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Verenigde Naties, 1948) en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (Raad van Europa, 1950) vormen de basis van het recht op lichamelijke en geestelijke integriteit: het recht van elkeen (dus ook van gedetineerden) op de hoogst bereikbare gezondheidszorg.

Het recht van de gedetineerden op gezond-heidszorg gelijkwaardig aan de zorg verstrekt in de samenleving kwam tot stand onder impuls van de Verenigde Naties (1982), hierin gevolgd door de Raad van Europa.

 

In 2013 werd door de Wereldgezondheidsorgani-satie aanbevolen om de gezondheidszorg in de gevangenissen te integreren in de algemene ge-zondheidszorg. In meerdere Europese landen werd de gezondheidszorg in de gevangenissen intussen reeds overgedragen aan de overheden belast met de algemene gezondheidszorg.

Ook in België denkt men na over een bevoegd-heidsoverdracht naar de FOD Sociale Zekerheid.

Jaarlijks worden bijna 18.000 personen in een Belgische gevangenis opgesloten; de helft daarvan korter dan 2 maanden. De gemiddelde dagpopulatie bedraagt ±10.000 gedetineerden.